Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để khôi phục một trong những bức ảnh mà tôi đã xóa?