Chuyến đến nội dung chính

Làm sao để sử dụng công cụ Tô Màu Mảng và Đũa Thần?