Chuyến đến nội dung chính

Cách tôi có thể tô màu bức tranh nhanh hơn?