Chuyến đến nội dung chính

Tôi sắp sử dụng một thiết bị mới Làm sao để chuyển hình ảnh sang thiết bị mới này?